КБ Публикум – Златен фонд

Отворен инвестициски фонд КБ ПУБЛИКУМ – Златен фонд

Податоци за ризичниот профил на Фондот

Индикатор за синтетички ризик

Низок ризик Висок ризик
<Понизок очекуван принос Повисок очекуван принос>
1 2 3 4 5 6 7

Индикаторот за синтетички ризик го прикажува соодносот на потенцијалниот ризик и потенцијалниот принос на инвестициите во фондот врз основа на инсториските податоци за движењето на цената на уделот.

Главните извори на ризик за Фондот и нивното значење се прикажани во следната табела:

Ризици поврзани со работењето Степен на влијание
Пазарен ризик Висок
Кредитен ризик Низок
Валутен ризик Умерен
Политички ризик Умерен
Ризик од промена на даночни прописи Умерен
Ризик поврзан со ликвидноста Низок

Профил на инвеститорите во фондот

Сопственици на удели во Фондот можат да бидат домашни и странски институционални и индивидуални инвеститори на кои им е дозволено да вложуваат согласно законската регулатива. Единствено ограничување е минималниот износ на почетното вложување. Инвестиционата стратегија на Фондот и изборот на финансиски инструменти сугерира вложување на среден рок, односно Фондот е наменет за инвеститори кои сакаат да ги вложат своите средства за период над 2 години.

Цели и инвестициона политика

Преку инвестициската стратегија се дефинираат основните финансиски инструменти во кои ќе се вложуваат средствата на Фондот и начинот на кој ќе се остварат неговите долгорочни цели. Фондот има за цел да обезбеди заштита од девалвација, инфлација или дефлација преку вложување во сопственички хартии од вредност на издавачи во сегментот на производство на инвестициски и индустриски метали или индиректно преку инвестирање во ЕТФ фондови кои имаат слична инвестициска стратегија. Благородните метали и нивната употребна вредност како индустриски стоки имаат способност да ја задржат реалната вредност, односно лесно ги апсорбираат промените во општото ниво на цени и трошоците за производство, и можат да обезбедат заштита на вложувањата посебно во услови на зголемена економска неизвесност. Предности на директното вложување во компании кои произведуваат благородни метали се избегнување на проблемите со маржите, трошоците на складирање и на безбедносните ризици од физичкото чување на металите.

Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

КЛАСА А

Вложувања во сопственички хартии од вредност на издавачи во сегментот на производство на инвестициски и индустриски метали без географски ограничувања.

КЛАСА Б

Вложувања во депозити кај овластени банки од Република Северна Македонија со рок на доспевање пократок од една година;

Инструменти на пазарот на пари кои се тргуваат на организирани пазари, издадени од издавачи од Република Северна Македонија, како и државите членки на Европската Унија и ОЕЦД.

КЛАСА В

Вложувања во инвестициски фондови кои имаат секторска специјализација - инвестициски и индустриски метали под услов да не наплатуваат трошоци за управување повисоки од 2,0% од нето вредноста на имотот на фондот.

Целна структура на портфолиото на Фондот

КЛАСА

А

Б

В

Мин.

Мак.

Мин.

Мак.

Мин.

Мак.

КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд

65%

100%

0%

35%

0%

10%

Уплата на средства

Уплатата на средства се врши на сметката на отворениот фонд КБ Публикум – Златен фонд во Комерцијална банка АД Скопје, жиро сметка: 300000004604432.

Минимален износ на почетно вложување

1.000,00 денари

Трошоци за управување

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 2,5% од вредноста на имотот на Фондот.

Надоместок за депозитарна банка

Друштвото на депозитарната банка ѝ плаќа надоместок на годишно ниво од висината на вредноста на имотот на Фондот на денот на вреднување, со примена на следниве стапки:

  • До 1.000.000.000,00 денари 0,21%
  • Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари 0,19%
  • Над 1.800.000.001,00 денари 0,17%

Надоместок за издавање удели*

Надоместокот за издавање удели се пресметува на вкупниот износ на уплата, со примена на следниве стапки:

  • До 499.999,00 денари 3,5%
  • Од 500.000,00 денари до 999.999,00 денари 3,0%
  • Од 1.000.000,00 денари до 1.999.999,00 денари 2,0%
  • Од 2.000.000,00 денари до 2.999.999,00 денари 1,0%
  • Над 3.000.000,00 денари 0,5%

Трошоци за откуп и исплата

Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на следниве стапки:

  • До 1 година 1,00%
  • Над 1 година 0,00%

Надоместок за откуп и исплата на удели од Фондот (односно излезна провизија) ќе се наплатува доколку се повлечат инвестираните средства во рок пократок од 1 година од моментот на купување удели во Фондот.

* Друштвото го задржува правото да го намали или во целост да го ослободи клиентот од плаќање трошоци за издавање на удели со претходна писмена одлука на Одборот на директори.