Акционери

ОСНОВАЧКИ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРИ

Основната главнина на КБ Публикум инвест АД Скопје изнесува 700.000,00 евра, поделена на 700 обични акции со номинален износ од 1.000,00 евра по акција. Акционерскaта структура е прикажана во следната табела.

АКЦИОНЕР СЕДИШТЕ УЧЕСТВО (ВО %)
Комерцијална Банка АД Скопје Васил Иљоски 3, Скопје, Македонија 78,43
Останати Н/а 21,57