За друштвото

ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје е основано во 2009 година. Висината на почетниот капитал на Друштвото изнесува 700.000,00 евра. Мнозински акционер во Друштвото за управување е Комерцијална банка АД Скопје.

Друштвото работи согласно одобрението за работа издадено од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија број 07-3453/11 од 19.12.2008 година.

Друштвото е запишано во Трговскиот регистар под матичен број 6443532 на 15.01.2009 година. Моментално Друштвото управува со шест (6) отворени инвестициски фондови.

Седиштето на Друштвото е на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50 во Скопје, Република Македонија.

Пречистениот текст на Статутот на Друштвото е донесен на ден 12.07.2022 година.

Депозитарна банка на фондовите со коишто управува Друштвото е Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на ул. Васил Иљоски бр. 3, Скопје, РС Македонија и износ на почетен капитал од вкупно 2.279.067.000,00 МКД. Функцијата на депозитарна банка ја врши согласно Решение бр. 2064 од 24.03.2008 година издадено од НБРМ, а активностите за чување на имотот на инвестициските фондови надвор од територијата на РС Македонија и ги има делегирано на Nova Ljubljanska banka d.d. – Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia (суб-депозитарна банка).

Главните извори на ризик за Друштвото и нивното значење се прикажани во следната табела:

Ризици поврзани со работењето Степен на влијание
Пазарен ризик Низок
Ликвидносен ризик Низок
Ризик од промена на каматни стапки Низок
Ризик на друга договорна страна Низок
Оперативен ризик Низок