За друштвото

ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје е формирано во 2009 година. Висината на основачкиот капитал на Друштвото изнесува 700.000,00 евра, односно во денарска противвредност од 42.895.310,00 денари. Основачи на Друштвото се Publikum Holding DOO Ljubljana, Pom-Invest DD Maribor, Forlex S.R.L., и Комерцијална банка АД Скопје.

На 19.12.2008 година Друштвото доби одобрение за работа од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, под број 07-3453/11.

Друштвото е запишано во Трговскиот регистар под деловен број 6443532 на 15.01.2009 година. Моментално Друштвото управува со шест (6) отворени инвестициски фондови.

Седиштето на Друштвото е на ул. Св. Кирил и Методиј 50 во Скопје, Република Македонија. Матичен број на Друштвото е 6443532.