Проспекти и статути

ПРОСПЕКТ И СТАТУТ

Пред вложувањето во Фондот потенцијалните инвеститори се должни да се запознаат со Проспектот и со Статутот на Фондот.

Овие документи ги дефинираат условите и начинот на кој КБ Публикум инвест АД Скопје ќе управува со средствата на Фондот. Проспектот содржи детални информации за инвестиционата стратегија, потенцијалните ризици од вложувањата и трошоците поврзани со управувањето, како и сите други информации кои им се потребни на потенцијалните инвеститори за донесување одлука за вложување во Фондот. Пред донесување на одлуката за вложување, секој потенцијален инвеститор е должен да ги прочита одредбите од Проспектот и од Статутот на Фондот со цел да дознае за каков вид вложувања станува збор, како и за ризиците поврзани со нив.

Статутот и Проспектот на Фондот се одобруваат од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Проспект Балансиран

Статут Балансиран