Датум на вреднување : 29.01.2023

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран176,7309576104851,300.00 %4.28 %6.82 %3.48 %-7.82 %4.44 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници133,4393144727348,310.01 %2.49 %5.52 %3.68 %-14.60 %2.55 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен134,25792956204326,930.01 %0.31 %0.48 %1.05 %1.89 %0.30 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10246,4300917684355,240.00 %2.58 %2.22 %-1.23 %-2.95 %2.59 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции97,3238172514140,09-0.01 %6.46 %5.30 %0.54 %-5.33 %6.85 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд88,9795328920013,28-0.01 %7.94 %20.58 %17.21 %-1.00 %8.76 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости