Датум на вреднување : 22.05.2022

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран172,7098645528232,150.00 %-0.50 %-7.95 %-10.11 %-6.35 %-9.82 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници132,5649143714672,360.01 %1.86 %-13.12 %-16.65 %-15.55 %-15.88 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен132,69013172014256,330.00 %0.23 %0.36 %0.99 %1.82 %0.87 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10253,0997998854199,890.00 %-0.31 %0.09 %3.09 %16.98 %0.26 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции97,2761152893708,94-0.01 %-0.88 %-3.38 %-7.04 %-3.08 %-5.78 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд89,8358253917989,62-0.01 %-9.92 %-10.80 %-8.46 %-14.34 %-5.97 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости