Датум на вреднување : 29.02.2024

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран197,2844691746367,180.15 %2.19 %5.71 %7.58 %11.53 %4.15 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници146,7764420053423,480.03 %0.47 %3.13 %4.53 %10.45 %1.30 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен137,66683025521211,920.01 %0.21 %0.75 %1.38 %2.36 %0.53 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10288,5324924893732,66-0.02 %6.80 %11.13 %16.59 %18.06 %9.94 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции106,3045179111968,450.41 %1.58 %7.95 %7.26 %9.11 %2.83 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд72,7229325537450,472.31 %-8.46 %-14.32 %-9.41 %-5.52 %-14.63 %

Последни соопштенија

Соопштение

Почитувани клиенти, Со задоволство ја споделуваме информацијата која за КБ Публикум инвест АД Скоп

Повеќе

Соопштение

Почитувани, Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Соопштение

Согласно член 8, став 4, точка 4 од Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност

Повеќе

Новости