Датум на вреднување : 27.09.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран189,5593664643718,77/0.17 %1.60 %6.14 %15.67 %10.39 %
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран189,5420664583020,10/0.16 %1.59 %6.13 %15.66 %10.38 %
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран189,5371664565574,16/0.16 %1.59 %6.13 %15.66 %10.38 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници159,5760251249332,25/0.13 %0.59 %1.51 %3.38 %2.94 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници159,5734251246344,00/0.13 %0.59 %1.51 %3.38 %2.94 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници159,5798251256390,15/0.14 %0.59 %1.51 %3.38 %2.94 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен131,08613456460870,80/0.20 %0.33 %0.72 %1.42 %1.05 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен131,09113456591592,63/0.21 %0.33 %0.72 %1.42 %1.05 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен131,09613456725426,17/0.21 %0.34 %0.72 %1.42 %1.06 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10235,6749803881139,91/-1.32 %9.43 %16.98 %25.52 %19.96 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10235,6651803847716,32/-1.33 %9.42 %16.98 %25.51 %19.95 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10235,6554803814365,40/-1.33 %9.42 %16.97 %25.51 %19.95 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции99,9938132377650,15/-1.53 %-1.16 %///
КБ ПУБЛИКУМ Акции99,9614132370827,67/-1.56 %-1.20 %///
КБ ПУБЛИКУМ Акции99,9562132363936,48/-1.57 %-1.20 %///
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд84,5916145057476,24/-6.73 %-10.60 %///
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд84,5407144970087,31/-6.78 %-10.65 %///
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд84,5351144965469,17/-6.79 %-10.66 %///

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости