Датум на вреднување : 10.08.2022

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран173,3314635830743,500.45 %2.76 %0.57 %-10.05 %-7.84 %-9.50 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници131,5174142038213,74-0.40 %3.24 %0.17 %-15.23 %-17.33 %-16.54 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен132,93143063425392,540.00 %0.04 %0.23 %0.58 %1.67 %1.05 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10249,1594991320134,550.31 %0.78 %-3.70 %-3.77 %8.68 %-1.30 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции97,3479164676770,251.04 %1.36 %1.17 %-6.26 %-3.96 %-5.71 %
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд77,4444244495260,800.09 %0.74 %-12.83 %-15.98 %-12.79 %-18.94 %

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости