македонски   |   english
 
ЗАЕДНО РАСТЕМЕ!
НОВОСТИ

Инвестирајте во КБ Публикум - балансиран и бидете осигурани во Еуролинк
Друштвото за управување со инвестициони фондови КБ Публикум инвест АД Скопје, во соработка со акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК...

Инвестирајте во КБ Публикум – балансиран и станете ВИП клиент на Комерцијална Банка АД Скопје
Инвеститорите кои ќе одлучат да вложат во удели на фондот КБ Публикум – Балансиран износ поголем од 500.000,00 денари, еднократно или на подолг рок преку инвестициски план...


Отпочнување на јавен повик (нови фондови)
Друштвото за управување со инвестициони фондови КБ Публикум инвест АД Скопје, на 19.3.2011 година го објави јавниот повик за купување на удели во отворениот инвестициски фонд:
- КБ Публикум – Обврзници
- КБ Публикум – Паричен ...

СООПШТЕНИЈА

СООПШТЕНИЕ
Во согласност со член 52 и член 65 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.12/2009; 67/2010; 24/2011; 188/2013 и 145/2015), член 41 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје, Одборот на директори на Друштвото донесе Одлуки за измена и дополнување на Проспектот и Статутот на о.и.ф. КБ Публикум – Паричен, и истите се доставени до КХВ на одобрување на ден 1.12.2015 година.

СООПШТЕНИЕ
Во согласност со член 52 и член 65 од Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на Република Македонија” бр.12/2009; бр.67/2010; бр.24/2011), Член 41 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови KБ Публикум инвест АД Скопје, Одборот на директори на Друштвото, донесе Одлука за измена на Проспектот на о.и.ф. КБ Публикум – Обврзници, и истата е доставена до КХВ на одобрување на ден 05.06.2012 година...

СООПШТЕНИЕ
На Собранието на акционери на Стопанска Банка АД Битола закажано за 18.5.2011 година, Друштвото како застпаник на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум Балансиран ќе гласа "за" за сите предложени одлуки...

ОБЈАВИ
о.ф. КБ Публикум – Балансиран
Датум на пресметка
24.02.2017
Датум на вреднување
23.02.2017
Нето имот на фондот (NAV)
205.945.109,85
Цена на единечен удел
140,2352
Дневна промена
arrow -0,11%

о.ф. КБ Публикум – Обврзници
Датум на пресметка
24.02.2017
Датум на вреднување
23.02.2017
Нето имот на фондот (NAV)
345.447.411,94
Цена на единечен удел
144,1578
Дневна промена
arrow 0,04%

о.ф. КБ Публикум – Паричен
Датум на пресметка
24.02.2017
Датум на вреднување
23.02.2017
Нето имот на фондот (NAV)
1.804.065.774,85
Цена на единечен удел
120,0542
Дневна промена
arrow 0,01%