Купување и продавање на удели

КУПУВАЊЕ НА УДЕЛИ
МИНИМАЛЕН ИЗНОС НА ВЛОЖУВАЊЕ
ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ
КОНВЕРЗИЈА НА УДЕЛИ
НАДОМЕСТОЦИ