КБ Публикум - Паричен

2017 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ
2016 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ
2015 ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФОНДОТ