Барање за откуп

БАРАЊЕ ЗА ОТКУП

Барање за откуп на удели во инвестициските фондови управувани од страна на КБ Публикум инвест АД Скопје, инвеститорите можат да ги достават лично во седиштето на Друштвото.

Доколку поднесувате Барање за откуп на удели, потребно е приложување на документ за лична идентификација (лична карта или пасош).

Барање за откуп МБИ 10