Датум на вреднување : 15.04.2021

ФондЦена на уделНето имот (NAV)Дневна променаОПГ
КБ ПУБЛИКУМ Балансиран180,1423571516487,52-0.19 %-0.17 %2.93 %10.08 %15.63 %4.91 %
КБ ПУБЛИКУМ Обврзници156,2892205527814,52-0.33 %-0.40 %0.71 %1.93 %4.95 %0.82 %
КБ ПУБЛИКУМ Паричен130,19493323548997,960.01 %0.08 %0.36 %0.66 %1.39 %0.36 %
КБ ПУБЛИКУМ МБИ 10205,7636792898439,300.23 %0.89 %2.46 %11.00 %23.24 %4.73 %
КБ ПУБЛИКУМ Акции100,182365493458,070.08 %/////
КБ ПУБЛИКУМ Златен фонд100,924851247325,571.03 %/////

Последни соопштенија

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за упра

Повеќе

Соопштение

ЗАВРШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ – АКЦИИ Друштвото за управување

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ АКЦИИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - АКЦИИ Друштвото за управување со инвестициски фон

Повеќе

ЈАВЕН ПОВИК КБ ПУБЛИКУМ ЗЛАТЕН ФОНД

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УДЕЛИ ВО КБ ПУБЛИКУМ - ЗЛАТЕН ФОНД Друштвото за управување со инвестицис

Повеќе

Новости