КБ Публикум - Новости

ИНВЕСТИРАЈТЕ ВО КБ ПУБЛИКУМ БАЛАНСИРАН И СТАНЕТЕ ВИП КЛИЕНТ

Инвеститорите кои ќе одлучат да вложат во удели на фондот КБ Публикум – Балансиран износ поголем од 500.000,00 денари, еднократно или на подолг рок преку инвестициски план, влегуваат во кругот на клиенти кои користат низа поволности во деловниот однос со Комерцијална банка АД Скопје, и тоа преку:

  • 24/7 достапност,

  • Прилагодливост кон Вашите потреби,

  • Привилегиран третман,

  • Персонализиран пристап и дискреција,

  • Консалтинг,

  • Брзина и мобилност.

Исклучителните можности и привилегии кои Ви ги нуди Банката се креираат во согласност со вашите желби, навики и потреби, имајќи го на располагање широкиот спектар на производи и услуги за физички лица, како што се:

  • Трансакциски сметки,

  • Банкарски картички од програмите на MasterCard Worldwide и Visa International,

  • Стимулативни каматни стапки,

  • Трајни налози, електронско банкарство, СМС банкарство и друго.

Друштво за управување со инвестициски фондови
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ