КБ Публикум - Новости

CRO INVEST

Предтставува инвестициско осигурување на живот кај кое договорувачот го сноси ризикот на вложувањето каде што инвестицискиот дел од премијата, по намалувањето за трошокот на осигурителното покритие е директно врзана за цената на уделите на отворен инвестиционен фонд КБ Публикум - Балансиран управуван од КБ Публикум инвест АД Скопје.

Основните податоци за продуктот може да ги превземете тука.