КБ Публикум - Новости

Во согласност со член 52 и член 65 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.12/2009; 67/2010; 24/2011; 188/2013 и 145/2015), член 41 од Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје, Одборот на директори на Друштвото донесе Одлуки за измена и дополнување на Проспектот и Статутот на о.и.ф. КБ Публикум – Паричен, и истите се доставени до КХВ на одобрување на ден 1.12.2015 година.